images/home_page/PrintLogo-01.png
הדפסה

האמור בכל אחד מעמודי אתר זה נועד לספק ידע כללי בלבד.

תכני האתר אינם מהווים כל סוג של ייעוץ משפטי, ואינם מהווים תחליף לייעוץ כאמור.

מובהר על כן, כי אין באמור לעיל או בכל מקום אחר באתר, כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח.

יחסי עורך דין לקוח יתקיימו רק לאחר פניה מסודרת ופרטנית של הלקוח הפוטנציאלי למשרדה של עורכת דין ומגשרת עידית אלפנדרי-מאיר לשם קבלת שירותים, ולאחר פגישה פרטנית בין הלקוח לבין עו"ד אלפנדרי-מאיר, וחתימה על הסכם ייצוג ספציפי וייפוי כוח. 

לפיכך אין לפעול ו/או להימנע מפעולה תוך הסתמכות על האמור בכל דף מדפי האתר ללא קבלת ייעוץ משפטי מתאים.

כל הפועל על סמך התכנים המשפטיים ו/או אחרים באתר, עושה זאת על דעת עצמו בלבד.

לקבלת מידע משפטי מקיף, מדויק ועדכני בעניינכם, יש לפנות לקביעת פגישת יעוץ עם עורכת הדין עידית אלפנדרי-מאיר.