ייפוי כוח מתמשך

ייאדם מבוגר מתבונן בשעון חולפוי כח מתמשך הינו מסמך אשר מאפשר לאדם בגיר (נקרא גם: "הממנה") למנות אדם שיוכל לנהל את ענייניו הכספיים ו/או הרפואיים, לקבל החלטות ולבצע פעולות במקומו, אם חלילה הממנה יהפוך בלתי כשיר ("אינו מבין בדבר" כלשון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות), כתוצאה ממחלה/ תאונה וכיוצ"ב.

ייפוי כח מתמשך אינו מחליף צוואה, הוא תקף אך ורק בחייו של הממנה, וייכנס לפעולה במידה והאדם לא מסוגל לתפקד / אינו כשיר לקבל החלטות בעניינו. למעשה צוואה וייפוי כוח מתמשך הם מסמכים המשלימים זה את זה, שהרי אם צוואה נועדה להשאיר הוראות לביצוע לאחר מותו של אדם, הרי שייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם להשאיר הנחיות מפורטות שייכנסו לתוקף במצב בו עוד בחייו הוא יהיה בלתי כשיר להחלטות ופעולות, ועל כן מראש הוא יכול להסמיך בייפוי הכוח את האנשים שיהיו אחראים על ענייניו וידאגו לצרכיו, טובתו והאינטרסים שלו. לא תהיה זו לשון הגזמה לומר, שייפוי כוח מתמשך מאפשר לאנשים לקבל היום החלטות חשובות עבור העתיד שלהם, ולהבהיר ליקיריהם איך בדיוק הם מבקשים שיטפלו בהם ובענייניהם, הן הרכושיים, הן האישיים והן הרפואיים, בשלב בו לא יוכלו לעשות זאת בעצמם.

בעבר היה קיים כלי משפטי יחיד בנושא זה- אפוטרופסות. אחד ההבדלים המשמעותיים בין ייפוי כוח מתמשך למינוי אפוטרופוס הינו בעובדה שיפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם בעודו כשיר, צלול ובריא להחליט בעצמו מי יתמנה לדאוג לענייניו, במידה ובעתיד הוא יהיה בלתי כשיר, ואילו אפוטרופוס מתמנה לאדם רק אחרי שהוא איבד את כשירותו וצלילותו, וברור לנו כי במועד זה כבר לא ניתן לשאול אותו על מי הוא סומך ואת מי היה רוצה למנות. הבדל נוסף הוא שאפוטרופוס מחויב בדיווחים שוטפים לבית המשפט, ואילו מיופה הכוח יחויב בדיווחים בהתאם להגדרות וההגבלות אשר ישאיר הממנה, ולא באופן גורף.

יש לציין שהממנה יכול לחייב את מיופה הכוח לדווח לבית המשפט על פעולותיו, ולקבל אישור טרם ביצוע החלטות ופעולות מסוימות. אולם לא רבים יודעים, כי ישנן פעולות אשר על פי חוק הכשרות המשפטית מחייבות אישור של בית המשפט טרם ביצוען, גם אם הממנה מבחינתו מעוניין לאפשר למיופה הכוח חירות בהחלטות אלו. דוגמא לכך היא המקרה של אורית ושאול, זוג בשלהי שנות ה- 60 שלהם, אשר להם היו מספר נכסי מקרקעין וכן עסק בבעלותם. הם רצו להשאיר את שיקול הדעת אם למכור את אחת מהדירות שלהם כדי לממן הוצאות רפואיות או אחרות שיהיו לכל אחד מהם כאשר לא יהיו בקו הבריאות והכשירות. הסברתי להם כי מכירת דירה הינה אחת הפעולות אשר מיופה הכוח יחויב לקבל אישור של בית המשפט לענייני משפחה לפני ביצועה.

הפעלת ייפוי הכח תתקיים עם הגשת מסמך רפואי בחתימת רופא אשר יאמת את מצבו של האדם, וחוסר מסוגלותו להבין בדבר.

בייפוי הכח ניתן להגדיר תנאים אחרים להפעלתו, והממנה אף רשאי לבקש כי רופא ספציפי, אם יש כזה, עליו הוא סומך הוא אשר יבדוק אותו ויקבע את מצבו.

בייפוי הכח ניתן לכלול הוראות והנחיות לעניינים רפואיים, אישיים, וכספיים / רכושיים. ניתן להתייחס לכולם או לחלק מהם.  ההנחיות יכולות להיות מאוד מפורטות וספציפיות לפי רמת הפירוט עליה יחליט הממנה, או כלליות, הכל לפי רצון הממנה והעדפותיו. הממנה אף יכול להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות, כפי שעשו ליאור, בן 51 ואשתו שירה, בת 49 מרעננה, ביפוי הכוח של כל אחד מהם. הם השאירו הנחיות מפורטות בהיבט הרפואי, אולם בכל העניינים הרכושיים הם הסמיכו זה את זה לקבל כמעט כל החלטה לפי שיקול דעת עצמאי, כולל תפעול חשבון הבנק, ביצוע תשלומים, רכישת רכב לכל אחד מהילדים, תשלום עבור לימודים אקדמאיים לילדים, ועוד.

איך מתנהל תהליך עריכת ייפוי כח מתמשך– הכנת ייפוי כח מתמשך יכולה להתבצע רק על ידי עו"ד שעבר הסמכה של האפוטרופוס הכללי.

התהליך מתחיל בפגישה של עוה"ד עם האדם שמעוניין לערוך ייפוי כח ולמנות אחרים לקבלת החלטות במקומו. בפגישה ישאל עוה"ד שאלות שונות בכדי לקבל תמונה מלאה אודות המצב האישי, המשפחתי והרכושי של הממנה, בכדי שייפוי הכוח יוכל לתת מענה לכל הצרכים שיעלו תוך כדי הפגישה.

לאחר מכן עוה"ד ימלא את טפסי ייפוי הכח, יעבירם אל הממנה ואף ייפגש איתו בשנית בכדי להסביר את הנדרש, לדייק את המסמך ולשנותו עד שישקף נאמנה את רצון הממנה ויכלול את כל התנאים וההוראות שלו.

על הממנה יהיה לבדוק מול הקרובים אותם הוא ממנה למיופי כוחו, כי הם מסכימים לקבל עליהם את התפקיד, וכן יצטרך לחשוב ולשאול את עצמו האם הוא ממנה מספר אנשים לתפקידים שונים או אדם אחד לכל העניינים. לדוגמא, ניתן למנות אדם אחד אשר יהיה מיופה הכוח לכל ענייניו של הממנה ללא יוצא מהכלל, ומנגד ניתן למנות אדם אחד להחלטות רפואיות ואדם שני להחלטות רכושיות, או לחילופין למנות מספר אנשים יחד ולחוד לכל הפעולות וההחלטות. הכל בהתאם להעדפות הממנה. חשוב לציין במידה וממנים אדם אחד בלבד, מי הבא אחריו במידה והראשון לא יוכל מכל סיבה שהיא, לקבל עליו את התפקיד במועד בו יהיה בכך צורך. כך ביקשה יהודית, בת 42 מתל אביב, אשר פנתה אלי בבקשה לערוך ייפוי כוח מתמשך ולמנות בו את בעלה ואולם היה לה חשוב למנות גם את אחותה כמיופת כוח במידה ובעלה לא יוכל לשמש בתפקיד מכל סיבה שהיא. היא התלבטה האם זה נכון למנות שני אנשים לתפקיד, ואני הסברתי כי כדאי ורצוי שיהיה יותר ממיופה כוח אחד, שיוכל להחליף את זה שלפניו אם לא יוכל לתפקד.

במקרה של אריה, בן 77 מחדרה, ההתלבטות שלו הייתה האם אפשר למנות כמה אנשים יחד. אריה ביקש למנות את אישתו חוה אולם מפאת גילה הוא חשש כי חלק מהפעולות יהיו קשות עבורה במידה ותתמנה כמיופת כוח יחידה. הרגעתי את אריה והסברתי לו שאין כל מניעה למנות מספר אנשים, להורות שהם יקבלו החלטות ביחד, וכמו כן ניתן למנות מספר אנשים תוך קביעת סדר עדיפויות ביניהם ובמידה ואחד מהם לא יוכל לשמש בתפקיד יעבור הייפוי כוח לבא בתור. בנוסף, ניתן לקובע עניינים ספציפיים בהם מיופה כוח אחד יוכל להחליט לבדו ועניינים אחרים בהם יהיה על מיופי הכוח לפעול / להחליט ביחד.

לאחר שכל הפרטים נרשמו בייפוי הכח והגענו לגרסה סופית מוכנה לחתימה, תתקיים פגישה אחרונה בה עוה"ד יפגוש הן את הממנה והן את כל מיופי הכח (כל מי שקיבל "תפקיד" במסמך) ויסביר להם את התפקיד ומהותו, את התנאים השונים אשר מייפה הכוח כלל במסמך, ויוודא שהם הבינו את התפקיד ואת אופן הפעלת ייפוי הכוח במועד הרלוונטי. לאחר מכן יחתמו כל הנוגעים בדבר על המסמך- ראשית יחתום הממנה ולאחריו יחתמו גם כל מי שמונו במסמך כמיופי הכוח, ולבסוף יחתום גם עורך הדין אשר ערך את המסמך.

בסיום התהליך חובה להפקיד את המסמך באתר של האפוטרופוס הכללי, ואת זאת מחויב לעשות עוה"ד המוסמך אשר ערך את ייפוי הכוח. לאחר שהאפוטרופוס הכללי יעבור על הטפסים ויוודא את תקינותם, יקבל הממנה אישור רישמי על הפקדת ייפוי הכח.

ומתי יפוג תוקפו של ייפוי הכוח? כמובן שבמידה והממנה הבריא וחזר לכשירות, ולהבדיל מכך- במידה והממנה ילך לעולמו.  בנוסף, למיופה הכוח בעצמו יש זכות להודיע על רצונו לסיים את תפקידו, ואז יפוג התוקף לגביו; כמו כן אם מיופה הכוח יהפוך בלתי כשיר או בעת פטירה של מיופה כוח יפוג התוקף לגביו.

מזדהים עם האמור? מעוניינים לשמוע עוד בנושא? אחת לחודש לערך אני מקיימת וובינר בנושא "צוואות, ייפוי כוח מתמשך והבעת רצון" (ללא עלות).

אני מזמינה אתכם להירשם בלינק הבא, כדי שאני אוכל לשלוח לכם הודעה על התאריך של הוובינר הקרוב:  https://idit.ravpage.co.il/waitingwill

 

נתראה בוובינר !

עידית