צ'ק ליסט-רשימת הנושאים שחיוני לכלול בהסכם הגירושין שלכם

רקע צהוב עליו עיפרון ורשימה לידו עם קוביות מסומנות בוי

הסכם הגירושין כולל בתוכו את כל ההחלטות וההסכמות בין בני הזוג הקשורות בנישואין ובגירושין שלהם.

בניגוד להסכמים אחרים, הסכם גירושין חייב לקבל אישור ותוקף של פסק דין ע"י ערכאה משפטית כדי שיהיה תקף (בית המשפט לענייני משפחה ו/או בית הדין הרבני).

על מנת שלא יחסר בהסכם שלכם אף ענין שיש חובה להכריע בו, אני ממליצה לעבור על הרשימה שלהלן, ולוודא שהסכם הגירושין כולל את כל הנושאים המצויינים בה.
בהצלחה !

כללי

יש לציין את הפרטים הטכניים- שמות בני הזוג והילדים כולל מספרי תעודות זהות, תאריך הנישואין

גירושין

יש להצהיר על ההסכמה להתגרש וכן לציין את הערכאה המשפטית אשר אליה יוגש הסכם הגירושין לאישור
ובנוסף, לציין בפני איזה בית דין רבני ייערך סידור הגט.

אחריות הורית וחלוקת ימי שהייה

יש להגדיר את האחריות ההורית המשותפת להורים, וכן את חלוקת ימי השהייה אצל כל הורה הן לגבי ימי חול וסופי שבוע,
והן לגבי חגים וחופשות, חופש/ גדול, ימי מחלה, שעות איסוף, מהיכן, מה הן שעות האיסוף בימים בהם אין מסגרות.
יש להתייחס לנסיעות עם הילדים לחופשות בארץ ובחו"ל, נסיעות אישיות של ההורה ללא הילדים.
קבלת החלטות חינוכיות ורפואיות.
מנגנון הכרעה במחלוקות במידה ויעלו.

מימון צרכי הילדים + דמי מזונות הילדים

יש להגדיר האם יהיה תשלום מזונות חודשי קבוע מצד אחד למשנהו, ובמידה וכן- להגדיר את התקופה של תשלום המזונות באיזה מועד ישולם,
להגדיר סכום מזונות לתקופת השירות הצבאי חובה; האם ההורים יבחנו מחדש את גובה הכנסותיהם על מנת לשנות את סכום המזונות במועד עתידי כלשהו.
כמו כן יש להגדיר בפירוט את ההוצאות בהם יחלקו ההורים במשותף (רפואיות, חינוכיות, אחרות), ומומלץ להתייחס גם להוצאות עתידיות כגון שיעורי נהיגה,
פסיכומטרי במהלך התיכון, נסיעה לפולין מביה"ס ועוד.

כמו כן יש להגדיר באיזה אופן ישלמו ההורים את ההוצאות- האם באמצעות חשבון הוצאות משותף?
האם ע"י התחשבנות אחת לחודש/חודשיים לגבי הוצאות שכל אחד שילם, והחזר כספי של הפער מצד אחד לשני? או בכל דרך אחרת שמוסכמת על הצדדים.

רכוש וכספים

יש לציין את ההסכמות לגבי כל הרכוש והזכויות המשותפים, כולל חובות אם יש, אשר נצברו במהלך הנישואין: דירת המגורים והמיטלטלין בה, נכסי מקרקעין אחרים,
חשבונות בנק, רכבים, זכויות סוציאליות ואחרות ממקום העבודה של כל צד (פנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל, ביטוח חיים וכיוצ"ב), חובות והלוואות,
תיק השקעות אם יש ואופן חלוקתו, אופציות במקום העבודה אם אחד מהצדדים קיבל כאלו במהלך הנישואין; במידה ויש עסק- האם שוויו יתחלק בין הצדדים,
מה שוויו, איך יתחלק; במידה ויש פערי הכנסות משמעותיים יש להחליט האם ישולם סכום פיצוי מצד אחד לשני ומה גובה הסכום.

חיוני למעשה להתייחס לכל זכות אחרת מכל מין וסוג שצברו בני הזוג במהלך התקופה המשותפת. חשוב להתייחס למועד הספציפי של תשלום כל זכות,
במידה ומקזזים חלק מהזכויות מומלץ לפרט זאת בהסכם, ולא רק לרשום תוצאה סופית, וזאת בכדי שגם בעוד כמה שנים אפשר יהיה לקרוא ולהיזכר שכן לקחו בחשבון
את כל הזכויות ולא דילגו על שום דבר.

כתובה

יש להצהיר בנוגע לויתור על תשלום הכתובה מהבעל לאישה.

הצהרה על חתימה מרצון

על שני הצדדים להצהיר בסעיפים האחרונים על כך ששקלו את כל שיקוליהם וחתמו על ההסכם מרצון תוך הבנה של ההסכמות עד תומן.
יש לציין את בית המשפט לענייני משפחה אליו יוגש ההסכם לאישור.